Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT WEBSITE

Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Quang Sáng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Kho code web >

Code Album ảnh rất hay

Hôm nay Thủ thuật blog violet post tặng các bạn một code Album vô cùng đẹp .Các bạn có thể sử dụng để đưa vào blog

Demo tại đây

Code

<body bgcolor="#FFFFFF" background="#B2A4FF"
marginwidth="0" leftmargin="0" onload="ImageBook()">

<table border="0" width="619" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td width="619" valign="middle" align="left">
    
    <p align="left"><!--webbot bot="HTMLMarkup" startspan --><script type="text/javascript">/*(c) Ger Versluis 2003*/

/********************************************************
    Create a div with transparent place holder in your html   
    <div id="Book" style="position:relative">
        <img src="Dynamic Drive DHTML Scripts- Book Flip Slideshow\placeholder.gif" width="144" height="227">
    </div>
    width = 2*book image width +4 height = book image height+2

    Insert onload in body tag
        <body onload="ImageBook()">   
*********************************************************/

// 7 variables to control behavior
    var Book_Image_Width=205;
    var Book_Image_Height=285;
    var Book_Border=true;
    var Book_Border_Color="gray";
    var Book_Speed=15;
    var Book_NextPage_Delay=1500;
    var Book_Vertical_Turn=0;   

// array to specify images and optional links. At least 4
// If Link is not needed keep it ""

    Book_Image_Sources=new Array(
        "http://caobang83.violet.vn/uploads/resources/blog/727978/anhdep1.jpg","http://caobang83.violet.vn",
        "http://caobang83.violet.vn/uploads/resources/blog/727978/anhdep2_500.jpg","http://caobang83.violet.vn",
        "http://caobang83.violet.vn/uploads/resources/blog/727978/anhdep3.jpg","http://caobang83.violet.vn",
        "http://caobang83.violet.vn/uploads/resources/blog/727978/anhdep4_500.jpg","http://caobang83.violet.vn" // NOTE No comma after last line
        );

/***************** DO NOT EDIT BELOW **********************************/
    var B_LI,B_MI,B_RI,B_TI,B_Angle=0,B_CrImg=6,B_MaxW,B_Direction=1;
    var B_MSz,B_Stppd=false;B_Pre_Img=new Array(Book_Image_Sources.length);

    function ImageBook(){
        if(document.getElementById){
            for(i=0;i<Book_Image_Sources.length;i+=2){
                B_Pre_Img[i]=new Image();B_Pre_Img[i].src=Book_Image_Sources[i]}
            Book_Div=document.getElementById("Book");
            B_LI=document.createElement("img");Book_Div.appendChild(B_LI);   
            B_RI=document.createElement("img");Book_Div.appendChild(B_RI);
            B_MI=document.createElement("img");Book_Div.appendChild(B_MI);   
            B_LI.style.position=B_MI.style.position=B_RI.style.position="absolute";
            B_LI.style.zIndex=B_RI.style.zIndex=0;B_MI.style.zIndex=1;
            B_LI.style.top=(Book_Vertical_Turn?Book_Image_Height+1:0)+"px";
            B_LI.style.left=0+"px";
            B_MI.style.top=0+"px";
            B_MI.style.left=(Book_Vertical_Turn?0:Book_Image_Width+1)+"px";
            B_RI.style.top=0+"px";
            B_RI.style.left=(Book_Vertical_Turn?0:Book_Image_Width+1)+"px";
            B_LI.style.height=Book_Image_Height+"px";
            B_MI.style.height=Book_Image_Height+"px";
            B_RI.style.height=Book_Image_Height+"px";
            B_LI.style.width=Book_Image_Width+"px";
            B_MI.style.width=Book_Image_Width+"px";
            B_RI.style.width=Book_Image_Width+"px";
            if(Book_Border){
                B_LI.style.borderStyle=B_MI.style.borderStyle=B_RI.style.borderStyle="solid";
                B_LI.style.borderWidth=1+"px";
                B_MI.style.borderWidth=1+"px";
                B_RI.style.borderWidth=1+"px";
                B_LI.style.borderColor=B_MI.style.borderColor=B_RI.style.borderColor=Book_Border_Color}
            B_LI.src=B_Pre_Img[0].src;
            B_LI.lnk=Book_Image_Sources[1];
            B_MI.src=B_Pre_Img[2].src;
            B_MI.lnk=Book_Image_Sources[3];
            B_RI.src=B_Pre_Img[4].src;
            B_RI.lnk=Book_Image_Sources[5];
            B_LI.onclick=B_MI.onclick=B_RI.onclick=B_LdLnk;
            B_LI.onmouseover=B_MI.onmouseover=B_RI.onmouseover=B_Stp;
            B_LI.onmouseout=B_MI.onmouseout=B_RI.onmouseout=B_Rstrt;
            BookImages()}}

    function BookImages(){
        if(!B_Stppd){
            if(Book_Vertical_Turn){
                B_MSz=Math.abs(Math.round(Math.cos(B_Angle)*Book_Image_Height));
                MidOffset=!B_Direction?Book_Image_Height+1:Book_Image_Height-B_MSz;
                B_MI.style.top=MidOffset+"px";
                B_MI.style.height=B_MSz+"px"}
            else{    B_MSz=Math.abs(Math.round(Math.cos(B_Angle)*Book_Image_Width));
                MidOffset=B_Direction?Book_Image_Width+1:Book_Image_Width-B_MSz;
                B_MI.style.left=MidOffset+"px";
                B_MI.style.width=B_MSz+"px"}
            B_Angle+=Book_Speed/720*Math.PI;
            if(B_Angle>=Math.PI/2&&B_Direction){
                B_Direction=0;
                if(B_CrImg==Book_Image_Sources.length)B_CrImg=0;
                B_MI.src=B_Pre_Img[B_CrImg].src;
                B_MI.lnk=Book_Image_Sources[B_CrImg+1];
                B_CrImg+=2}
            if(B_Angle>=Math.PI){
                B_Direction=1;
                B_TI=B_LI;
                B_LI=B_MI;
                B_MI=B_TI;
                if(Book_Vertical_Turn)B_MI.style.top=0+"px";
                else B_MI.style.left=Book_Image_Width+1+"px";           
                B_MI.src=B_RI.src;
                B_MI.lnk=B_RI.lnk;
                setTimeout("Book_Next_Delay()",Book_NextPage_Delay)}
            else setTimeout("BookImages()",50)}
        else setTimeout("BookImages()",50)}

    function Book_Next_Delay(){
            if(B_CrImg==Book_Image_Sources.length)B_CrImg=0;
            B_RI.src=B_Pre_Img[B_CrImg].src;
            B_RI.lnk=Book_Image_Sources[B_CrImg+1];
            B_MI.style.zIndex=2;
            B_LI.style.zIndex=1;
            B_Angle=0;
            B_CrImg+=2;
        setTimeout("BookImages()",50)}

    function B_LdLnk(){if(this.lnk)window.location.href=this.lnk}
    function B_Stp(){B_Stppd=true;this.style.cursor=this.lnk?"pointer":"default"}
    function B_Rstrt(){B_Stppd=false}
</script>

    <div id="Book" style="position:relative">
        <img src="Dynamic Drive DHTML Scripts- Book Flip Slideshow\placeholder.gif" width="144" height="227">
    </div><!--webbot bot="HTMLMarkup" endspan -->
      </p>
    </td>
  </tr>
</table>

 HD:

-Các bạn cho code trên vào thẻ body của một page 

-Thay đổi link ành và link blog khi click chuột vào  trong đoạn code trên

// array to specify images and optional links. At least 4
// If Link is not needed keep it ""

    Book_Image_Sources=new Array(
        "http://caobang83.violet.vn/uploads/resources/blog/727978/anhdep1.jpg","http://caobang83.violet.vn",
        "http://caobang83.violet.vn/uploads/resources/blog/727978/anhdep2_500.jpg","http://caobang83.violet.vn",
        "http://caobang83.violet.vn/uploads/resources/blog/727978/anhdep3.jpg","http://caobang83.violet.vn",
        "http://caobang83.violet.vn/uploads/resources/blog/727978/anhdep4_500.jpg","http://caobang83.violet.vn" // NOTE No comma after last line
        );

 Chúc các bạn thành công

Thủ thuật blog violet


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Thị Thúy Hà @ 20:56 12/06/2011
Số lượt xem: 611
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến