Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT WEBSITE

Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Quang Sáng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Kho code web >

Code đổi đơn vị khá hay

Hôm nay Thủ thuật blog Violet post tặng các bạn code đổi đơn vị rất hay để đưa vào blog

Demo tại đây

Code

 <SCRIPT language="JavaScript" src="http://bloggiaovienthaibinh.110mb.com/doidonvi/doidonvi.js"></SCRIPT>

<BODY><CENTER>
<TABLE BORDER=1 WIDTH=486>
<TR><TD COLSPAN=9 ALIGN=CENTER><FORM NAME="isnform01">
  <p><b><font face="Tahoma" color="#0000FF">&#272;&#7893;i &#273;&#417;n v&#7883; &#273;&#7897; dài</font></b></p>
  </TD></TR>
<TR><TD COLSPAN=9 VALIGN=TOP>
  <p align="center"><b><font face="Tahoma">Gõ s&#7889; </font></b><font face="Tahoma">
<INPUT TYPE="text" NAME="leninp" SIZE=30 VALUE="" onChange="lenCon();"></font><font face="Tahoma" SIZE="1"><BR>&nbsp;</font></TD></TR>
<TR><TD ALIGN=CENTER><FONT COLOR="red" face="Tahoma"><B>&#272;&#7893;i t&#7915;:</B></FONT></TD>
<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP><font face="Tahoma">Centimeters<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="leni" VALUE="Centimeters" CHECKED onClick = ""></font></TD>
<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP><font face="Tahoma">Inches<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="leni" VALUE="Inches" onClick = ""></font></TD>
<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP><font face="Tahoma">Feet<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="leni" VALUE="Feet" onClick = ""></font></TD>
<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP><font face="Tahoma">Yards<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="leni" VALUE="Yards" onClick = ""></font></TD>
<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP><font face="Tahoma">Meters<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="leni" VALUE="Meters" onClick = ""></font></TD>
<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP><font face="Tahoma">Chains<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="leni" VALUE="Chains" onClick = ""></font></TD>
<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP><font face="Tahoma">Kilometers<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="leni" VALUE="Kilometers" onClick = ""></font></TD>
<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP><font face="Tahoma">Miles<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="leni" VALUE="Miles" onClick = ""></font></TD></TR>
<TR><TD ALIGN=CENTER><FONT COLOR="red" face="Tahoma"><B>&#272;&#7871;n:</B></TD>
<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP><font face="Tahoma">Centimeters<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="leno" VALUE="Centimeters" onClick = ""></font></TD>
<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP><font face="Tahoma">Inches<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="leno" VALUE="Inches" CHECKED onClick = ""></font></TD>
<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP><font face="Tahoma">Feet<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="leno" VALUE="Feet" onClick = ""></font></TD>
<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP><font face="Tahoma">Yards<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="leno" VALUE="Yards" onClick = ""></font></TD>
<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP><font face="Tahoma">Meters<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="leno" VALUE="Meters" onClick = ""></font></TD>
<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP><font face="Tahoma">Chains<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="leno" VALUE="Chains" onClick = ""></font></TD>
<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP><font face="Tahoma">Kilometers<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="leno" VALUE="Kilometers" onClick = ""></font></TD>
<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP><font face="Tahoma">Miles<BR><INPUT TYPE="radio" NAME="leno" VALUE="Miles" onClick = ""></font></TD></TR>
<TR><TD COLSPAN=9 ALIGN=CENTER VALIGN=TOP><font face="Tahoma">
  <INPUT TYPE="button" VALUE=" &#272;&#7893;i " onClick="lenCon();" style="font-family: Tahoma">
  </font><font face="Tahoma" SIZE="1">
  <INPUT TYPE="reset" VALUE="Làm l&#7841;i" style="font-family: Tahoma"><BR><INPUT TYPE="text" NAME="lenout" SIZE=60 VALUE="" onClick="lenCon();">
  </font></TD></TR>
</TABLE>
</FORM>
</CENTER>

 

 Chúc các bạn thành công


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Thị Thúy Hà @ 20:58 12/06/2011
Số lượt xem: 230
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến